Now Playing Tracks

#mìý sốt #nấm #Nhật và #thịtxôngkhói tại #Pasta cho #ngườiViệt
Ngon lắm cơ! Lạ quá trời lạ 😆😆😆😆
#vsco #vietnam #vscocam #vietnamese #foods #italianfoods #japanese #mushroom #mushroomsauce #sauces #greatview #ngon #nguyễnthịminhkhai

To Tumblr, Love Pixel Union